Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀུན་གཞི་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
M19Manjushri.jpg
Krish.jpg

ཀུན་གཞི། (Wyl. kun gzhi ) n. Pron.: künshyi

  • stratum of all things
  • Basis of all

Further Information

Source

RigpaWiki:ཀུན་གཞི་