Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Kun gzhi'i rnam par shes pa)
Jump to navigation Jump to search
Ma=onil.jpg

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། (Wyl. kun gzhi'i rnam par shes pa ) Pron.: künshyi nampar shepa

Source

RigpaWiki:ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་