Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


གྱ་ནོམ་སྣང་བ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Sudṛśa)
Jump to navigation Jump to search
Budd4274ha-pc.jpg

གྱ་ནོམ་སྣང་བ། (Wyl. gya nom snang ba) n. Pron.: gyanom nangwa

Further Information

Source

RigpaWiki:གྱ་ནོམ་སྣང་བ་