Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'jig rten gyi khams)
Jump to navigation Jump to search
768ew.jpg

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས (Wyl. 'jig rten gyi khams) n. Pron.: jikten gyi kham

See Also

Source

RigpaWiki:འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་