Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཡོན་ཏན་འོད་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Gunaprabha

ཡོན་ཏན་འོད། (Wyl. yon tan 'od) n. Pron.: yönten ö

Further Information

Source

RigpaWiki:ཡོན་ཏན་འོད་