Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Trilogy of Dispelling Darkness

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Mun sel skor gsum)
Jump to navigation Jump to search
2 3e804 q.jpg


Trilogy of Dispelling Darkness (Tib. མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ་, Wyl. mun sel skor gsum) - Longchenpa's three commentaries on the Guhyagarbha Tantra.

དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba
དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་པ་བཤད་པའི་སྣང་བས་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po'i spyi don legs pa bshad pa'i snang bas yid kyi mun pa thams cad sel ba
དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་མ་རིག་པ་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po'i rgyud kyi bsdus don ma rig pa mun pa thams cad sel ba

Source

RigpaWiki:Trilogy of Dispelling DarknessTrilogy of Dispelling Darkness (mun sel skor gsum) - are three commentaries on the Guhyagarbha tantra by Longchenpa. They are named:

Source

Wikipedia:Trilogy of Dispelling Darkness