Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Prayer to the Lineage of the Bodhicharyavatara

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Buddha-po.jpg
Memory min.jpg
Burm4uddha.jpg
03714567.jpg
Vajrayogini54.jpg
Disciples.jpg

སྤྱོད་འཇུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།
Prayer to the Lineage of the Bodhicharyavatara
by Patrul Rinpoche
སྟོན་མཆོག་ལྷ་མའི་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་གཙོ།
tön chok lhamé lama shakyé tso
Supreme guide, teacher of gods and men, chief of the Shakyas,
རྒྱལ་སྲས་དཔལ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ།
gyalsé pal pal yang dang shyiwa lha
The bodhisattva Manjughosha, Shantideva,
ཛེ་ཏཱ་རི་དང་ཟླ་གྲགས་ཆུང་བའི་ཞབས།
dzé ta ri dang da drak chungwé shyab
Jetari, Chandrakirti the Lesser,
ཇོ་བོ་གུ་ཎ་ཤྲཱི་ལས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
jowo gu na shri lé la solwa deb
And lord Gunashri, to you we pray!
ཀཱ་ན་ཀ་ཤྲཱི་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི།
kanakashri sumatikirti
Kanakashri, Sumatikirti,
བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སློབ་དཔོན་རྗེ་བཙུན་པ།
loden sherab lobpön jetsün pa
Ngok Loden Sherab, Master Jetsünpa,
མཁས་པ་བུ་སྟོན་ཐུག་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ།
khepa bu tön tuk sé lotsawa
Learned scholar Butön, Tuksé Lotsawa,
གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
yak truk sangye pal la solwa deb
And Yaktruk Sangye Pal, to you we pray!
སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་ཕྲིན་ལས་མི་བསྐྱོད་རྗེ།
sangye pel dang trinlé mi kyö jé
Sangye Pel,1 Trinle Mikyö Dorje,2
དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས།
könchok jungné karma chakmé shyab
Könchok Jungne, [[Karma Chakmé,
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རིག་འཛིན་རྗེར།
drubpé wangchuk pema rigdzin jer
Lord of siddhas, Pema Rigdzin)],3
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས།
solwa deb so tukjé jingyi lob
To you we pray, bless us with your compassion!
ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཞབས།
namkha ösal tek chok tendzin shyab
Namkha Ösel,4 Thekchok Tenzin,5
བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་རིགས་འཛིན་བཟང་པོ་དང༌།
tashi gyatso rikdzin zangpo dang
Tashi Gyatso, Rigdzin Zangpo,6
སེམས་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ལ།
sem palchenpo pema tashi la
The great bodhisattva Pema Tashi,
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས།
solwa deb so tukjé jingyi lob
To you we pray, bless us with your compassion!
རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང༌།
gyalwé sepo shyenpen tayé dang
Son of the buddhas, Gyalsé Shenpen Thayé,
འཇིགས་མེད་ངོ་མཚར་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང༌།
jikmé ngotsar jikmé chö kyi wang
Jikmé Ngotsar, Jikmé Chökyi Wangpo,
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་ལ།
changchub sem kyi ngadak tamché la
To all you masters of bodhichitta,
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས།
solwa deb so tukjé jingyi lob
We pray, bless us with your compassion!
ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ལ།
tsemé shyi yi shyingsa shinpo la
In the fertile field of the four boundless qualities,
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་རབ་ཏུ་འཁྲུངས།
changchub sem kyi nyugu rabtu trung
May the shoots of bodhichitta take root,
ཕྱིན་དྲུག་ལམ་གྱི་འབྲས་བཟང་ཆེན་སྨིན་ཏེ།
chin druk lam gyi dré zang chen min té
Ripening into the excellent fruit of the path of the six paramitas,
ཁམས་གསུམ་འགྲོབ་འི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག
kham sum drob i nyer tsö shyir gyur chik
To become the basis of sustenance for beings of the three worlds.
བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས།
dakshyen nyamnyi tokpé yeshe kyi
Grant your blessings so that with the wisdom realizing the equality of self and others,
བདག་དོན་གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ཀུན་བཅད་ནས།
dak dön nyidzin chingwa kün ché né
All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,
རང་གཞན་དོན་གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ཀུན་བཅད།
rangshyen dön nyidzin chingwa kün ché
Our own and others’ welfare may be accomplished spontaneously,
སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།
sem chok jongpar jingyi lob
And we may perfect the supreme mind of bodhichitta.
ཞེས་པའང་དཔལ་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་སོ།
This was spoken by the one called Patrul.
དགེའོ།
May virtue abound!
| Translated by Adam Pearcey, 2006
↑ A Sakya master, 1412-1485.↑ The eighth Karmapa.↑ The first Dzogchen Rinpoche.↑ The first Dzogchen Ponlop.↑ The second Dzogchen Rinpoche, Gyurme Thekchok Tenzin Pal Zangpo (1699-1758).↑ inling Gyalse Rigdzin Zangpo.

Source

www.lotsawahouse.org