Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། (Wyl. yang dag pa'i ting nge 'dzin ) Pron.: yangdakpé ting ngé dzin


See Also


Source

RigpaWiki:ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་