Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Gb.buddha.moon.jpg

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། (Wyl. nam mkha' mtha' yas) n. Pron.: namkha tayé

  • Infinite Space

Further Information

Source

RigpaWiki:ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་