Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཏིང་ངེ་འཛིན་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Ting ngé dzin)
Jump to navigation Jump to search
Istuv-4ru.jpg

ཏིང་ངེ་འཛིན (Wyl. ting nge 'dzin) n. Pron.: ting ngé dzin

Further Information

Source

RigpaWiki:ཏིང་ངེ་འཛིན་