Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Names of 1000 Buddhas

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
304.jpg
Guru-44s.jpg
Gur42n.jpg
Hj68898 n.jpg
Chakras258.jpg
Mount kailash 7.jpg
02 o.jpg
Starsstoned.jpg
70d-800wi.jpg
69745.jpg
36 orig.jpg
317581 1 2.jpg
One-300.jpg
Dsc 84571.jpg
15zz949 n.jpg
BUDDHA hot.jpg
449801 n.jpg
Khenpo Munsel.jpg
392139491.jpg
Taiwanese Buddhist Nun Black Robes.jpeg
ReiunIn GaunNoNiwa.jpg
Whitetara45.jpg
BivpLbb.jpg
014.jpg
BeoJAOqCQAdf.jpg
Akss1.jpg
Ksitigarbha-es33.jpg
Ation-523.JPG
Ing-Sleeves.jpg
F6578 o.jpg
Uddha Wallp.jpg
772980b.jpg
Shmeiki-.jpg
White-tara.jpg
4798124218.jpg
Bhava-11.jpg
Valge-Tara--thanka.jpg
037705 monk afp.jpg
20v2.jpg
Wenchenget2.jpg
Medi234.jpg
Begfrge.jpg
Oppdelaney.jpg
Troon-L1ga.JPG
Minthalawa.jpg
Url-ivolga.jpg
DC4KD00Z.jpg
8kalachakra.jpg
29ukkkphics.jpg
Daitokuji-Zuihoin-Zuihotei-M1827.jpg
D monnik.jpg
Original25.jpg
Agic.jpg
Akshobhya1gf.jpg
Guru-naistega-.JPG
8 800x600.jpg
Kurukulla1452.jpg
Cnn-yogi.jpg
Tilopa21.jpg
Butrhves l.jpg
402 edium.jpg
Div14Being.jpg
Dha-phuket.jpg
4146378.jpg
A-Seadmuse-Ratas-.jpg
AAA444dala-alus.jpg
Veltsa talvel .JPG
Field glatz big1.JPG

The names of 1.000 Buddhas in Bhadrakalpika era

1. Krakucchanda
2. Kanakamuni
3. Kasyapa
4. Sakyamuni
5. Maitreya
6. Simha
7. Pradyota
8. Muni
9. Kusuma
10. Kusuma
11. Sunetra
11A. Uttaraprathamakarin
12. Sarthavaha
13. Mahabahu
14. Mahabala
15. Naksatraraja
16. Osadhi
17. Yasahketu
18. Mahaprabha
19. Muktiskandha
20. Vairocana
21. Suryagarbha
22. Candra
23. Arcismant
24. Suprabha
25. Asoka
26. Tisya
27. Pradyota
28. Maladharin
29. Gunaprabha
30. Arthadarsin
31. Pradipa
32. Prabhuta
33. Vaidya
34. Surata
35. Urna
36. Drdha
37. Srideva
38. Duspradharsa
39. Gunadhvaja
40. Rahu
40A. Ananta
41. Ganin
42. Brahmaghosa
42A. Yasas
43. Drdhasamdhi
44. Anunnata
45. Prabhamkara
46. Mahameru
47. Vajra
48. Samvarin
49. Nirbhaya
50. Ratna
51. Padmaksa
52. Balasena
53. Kusumarasmi
54. Jnanapriya
55. Mahatejas
56. Brahman
57. Amitabha
58. Nagadatta
59. Drdhakrama
60. Amoghadarsin
61. Viryadatta
62. Bhadrapala
63. Nanda
64. Acyuta
65. Simhadhvaja
66. Jaya
67. Dharma
68. Pramodyaraja
69. Sarathi
70. Priyamgama
71. Varuna
72. Gunanga
73. Gandhahastin
74. Vilocana
75. Meghasvara
76. Sucintita
77. Sumanas
78. Vimala
79. Sasin
80. Mahayasas
81. Manicuda
82. Ugra
83. Simhabala
84. Druma
85. Vijitavin
86. Prajnakuta
87. Susthita
88. Mati
89. Angaja
90. Amitabuddhi
91. Surupa
92. Jnanin
93. Rasmi
94. Drdhavrata
95. Mangala
96. Satyaketu
97. Padma
98. Narayana
99. Sukhabahu
100. Jnanakara
101. Gunarci
102. Brahmadatta
103. Ratnakara
104. Kusumadeva
105. Sucintitartha
106. Dharmesvara
107. Yasomati
108. Pratibhanakuta
109. Vajradhvaja
110. Hitaisin
111. Vikriditavin
112. Vigatatamas
113. Rahudeva
114. Merudhvaja
115. Ganiprabha
116. Ratnagarbha
117. Atyuccagamin
118. Tisya
119. Visanin
120. Gunakirti
121. Candrarkaprabha
122. Suryaprabha
123. Jyotiska
124. Simhaketu
125. Velamasriraja
126. Srigarbha
127. Bhavantadarsin
128. Vidyutprabha
129. Kanakaparvata
130. Simhadatta
131. Aparajitadhvaja
132. Pramodyakirti
133. Drdhavirya
134. Sampannakirti
135. Vigatabhaya
136. Arhaddeva
137. Mahapradipa
138. Lokaprabha
139. Surabhigandha
140. Gunagradharin
141. Vigatatamas
142. Simhahanu
143. Ratnakirti
144. Prasantadosa
145. Amrtadharin
146. Manujacandra
147. Sudarsana
148. Pratimandita
149. Maniprabha
150. Girikutaketu
151. Dharmakara
151 A Arthaviniscita
152. Harsadatta
Dharmadatta
153. Ratnakara
154. Janendrakalpa
155. Vikrantagamin
156. Sthitabuddhi
157. Vibhrajacchattra
158. Jyestha
159. Abhyudgatasri
160. Simhaghosa
161. Vikriditavin
162. Nagaprabhasa
163 Kusumaparvata
164. Naganandin
165. Gandhesvara
166. Atiyasas
167. Baladeva
168. Gunamalin
169. Nagabhuja
170. Pratimanditalocana
171. Sucirnabuddhi
172. Jnanabhibhu
173. Amitalocana
174. Satyabhanin
175. Suryaprabha
176. Niyatabuddhi
177.Anantarupa
178. Vairocana
179. Ratnaketu
180. Vigatakanksa
181. Lokottirna
182. Amoghavikramin.
183. Vibodhana
184. Puspadhvaja
185. Sailendraraja
186. Mahatejas
187. Krtarthadarsin
188. Amitayasas
189. Ratnadeva
190. Sthitarthajnanin
191. Purnamati
192. Asoka
193. Vigatamala
194. Brahmadeva
195. Dharanisvara
196. Kusumanetra
197. Vibhaktagatra
198. Dharmaprabhasa
199. Nikhiladarsin
200. Gunaprabhasa
201. Sasivaktra
202. Ratnaprabha
203. Ratnaketu
205. Prabhakara
206. Amitatejas
207. Velama
208. Simhagatra
209. Vidumati
210. Durjaya
211. Gunaskandha
212. Sasiketu
213. Sthamaprapta
214. Anantavikramin
215. Candra
216. Vimala
217. Sarvarthadarsin
218. Sura
219. Samrddha
220. Punya
221. Pradipa
222. Gunarci
223. Vipulabuddhi
224. Sujata
225. Vasudeva
226. Vimatijaha
227. Amitadhara
228. Vararuci
229. Anihata
230. Asthita
231. Sukhasthita
232. Ganimukha
233. Jagadrasmi
234. Prabhuta
235. Pusya
236. Anantatejas
237. Arthamati
238. Vaidyaraja
239. Khilaprahana
240. Nirjvara
241. Sudatta
242. Yasodatta
243. Kusumadatta
244. Purusadatta
245. Vajrasena
246. Mahadatta
247. Santimati
248. Gandhahastin
249. Narayana
250. Surata
251. Anihata
252. Candrarka
253. Vidyutketu
254. Mahita
255. Srigupta
256. Jnanasurya
257. Siddhartha
258. Merukuta
259. Aridama
260. Padma
261. Arhatkirti
262. Jnanakrama
263. Apagataklesa
264. Nala
265. Sugandha
266. Anupamarastra
267. Marudyasas
268. Bhavantadarsin
269. Candra
270. Rahu
271. Ratnacandra
272. Simhadhvaja
273. Dhyanarata
274. Anupama
275. Vikridita
276. Gunaratna
277. Arhadyasas
278. Padmaparsva
279. Urnavant
280. Pratibhanakirti
281. Manivajra
282. Amitayus
283. Manivyuha
284. Mahendra
285. Gunakara
286. Meruyasas
287. Dasarasmi
288. Anindita
289. Nagakrama
290. Manoratha
291. Ratnacandra
292. Santa
293. Pradyotaraja
294. Sarathi
295. Nandesvara
296. Ratnacuda
297. Vigatabhaya
298. Ratnagarbha
299. Candranana
300. Vimalakirti
301. Santatejas
302. Priyaketu
303. Rahudeva
304. Suvayas
305. Amarapriya
306. Ratnaskandha
307. Laditavikrama
308. Simhapaksa
309. Atyuccagamin
310. Janendra
311. Sumati
312. Lokaprabha
313. Ratnatejas
314.Bhagirathi
315. Samjaya
316. Rativyuha
317. Tirthakara
318. Gandhahastin
319. Arcismati
320. Merudhvaja
321. Sugandha
322. Drdhadharma
323. Ugratejas
324. Manidharman
325. Bhadradatta
326. Sugatacandra
327. Brahmasvara
328. Simhacandra
329. Sri
330. Sujata
331. Ajitagana
332. Yasomitra
333. Satya
334. Mahatapas
335. Merurasmi
336. Gunakuta
337. Arhadyasas
338. Dharmakirti
339. Danaprabha
340. Vidyuddata
341. Satyakathin
342. Jivaka
343. Suvayas
344. Sadganin
345. Viniscitamati
346. Bhavantamanigandha
347. Jayanandin
348. Simharasmi
349. Vairocana
350. Yasottara
351. Sumedhas
352. Manicandra
353. Ugraprabha
354. Anihatavrata
355. Jagadpujita
356. Manigana
357. Lokottara
358. Simhahastin
359. Candra
360. Ratnarci
361. Rahuguhya
362. Gunasagara
363. Sahitarasmi
364. Prasantagati
365. Lokasundara
366. Asoka
367. Dasavasa
368. Balanandin
369. Sthamasri
370. Sthamaprapta
371. Mahasthaman
372. Gunagarbha
373. Satyacara
374. Ksemottamaraja
375. Gunasagaratisya
376. Maharasmi
377. Vidyutprabha
378. Gunavistrta
379. Ratna
380. Sriprabha
381. Maradama
382. Krtavarman
383. Simhahasta
384. Supuspa
385. Ratnottama
386. Sagara
387. Dharanidhara
388. Arthabuddhi
389. Gunagana
390. Gunagana
391. Ratnagniketu
392. Lokantara
393. Lokacandra
394. Madhurasvara
395. Brahmaketu
396. Ganimukha
397. Simhagati
398. Ugradatta
399. Dharmesvara
400. Tejasprabha
401. Maharasmi
402. Ratnayasas
403. Ganiprabhasa
404. Anantayasas
405. Amogharasmi
406. Rsideva
407. Janendra
408. Drdhasangha
409. Supaksa
410. Ketu
411. Kusumarastra
412. Dharmamati
413. Anilavegagamin
414. Sucittayasas
415. Dyutimant
416. Marutskandha
417. Gunagupta
418. Arthamati
419. Abhaya
420. Sthitamitra
421. Prabhasthitakalpa
422. Manicarana
423. Moksatejas
424. Sundaraparsva
425. Subuddhi
426. Samantatejas
427. Jnanavara
428. Brahmasthita
429. Satyaruta
430. Subuddhi
431. Baladatta
432. Simhagati
433. Puspaketu
434. Jnanakara
435. Puspadatta
436. Gunagarbha
437. Yasoratna
438. Adbhutayasas
439. Anihata
440. Abhaya
441. Suryaprabha
442. Brahmagamin
443. Vikrantadeva
444. Jnanapriya
445. Satyadeva
446. Manigarbha
447. Gunakirti
448. Jnanasri
449. Asita
450. Drdhavrata
451. Maruttejas
452. Brahmamuni
453. Sanairgamin
454. Vratatapas
455. Arciskandha
456. Mahatejas
457. Campaka
458. Tosana
459. Suganin
460. Indradhvaja
461. Mahapriya
462. Sumanapuspaprabha
463. Ganiprabha
464. Bodhyanga
465. Ojamgama
466. Suviniscitartha
467. Vrsabha
468. Subahu
469. Maharasmi
470. Asadatta
471. Punyabha
472. Ratnaruta
473. Vajrasena
474. Samrddha
475. Simhabala
476. Vimalanetra
477. Kasyapa
478. Prasannabuddhi
479. Jnanakrama
480. Ugratejas
481. Maharasmi
482. Suryaprabha
483. Vimalaprabha
484. Vibhaktatejas
485. Anuddhata
486. Madhuvaktra
487. Candraprabha
488. Dattavidyut
489. Prasantagamin
490. Aksobhya
491. Arhatkirti
492. Gunadharma
493. Laditaksetra
494. Vyuharaja
495. Abhyudgata
496. Hutarci
497. Padmasri
498. Ratnavyuha
499. Subhadra
500. Ratnottama
501. Sumedhas
502. Amitaprabha
503. Samudradatta
504. Brahmaketu
505. Somacchattra
506. Arcismant
507. Vimalaraja
508. Jnanakirti
509. Samjayin
510. Gunaprabha
511. Vighustasabda
512. Purnacandra
Rajacandra
513. Padmarasmi
514. Suvrata
515. Pradiparaja
516. Vidyutketu
517. Rasmiraja
518. Jyotiska
519. Sampannakirti
520. Padmagarbha
521. Pusya
522. Carulocana
523. Anavilartha
524. Ugrasena
525. Punyatejas
526. Vikrama
527. Asangamati
528. Rahudeva
529. Jnanarasi
530. Sarathi
531. Janendrakalpa
532. Puspaketu
533. Rahula
534. Mahausadhi
535. Naksatraraja
536. Vaidyaraja
537. Punyahastin
538. Pujana
539. Vighustaraja
540. Suryarasmi
541. Dharmakosa
542. Sumati
543. Gunendrakalpa
544. Vajrasena
545. Prajnakuta
546. Susthita
547. Cirnabuddhi
548. Brahmaghosa
549. Gunottama
550. Garjitasvara
551. Abhijnaketu
552. Ketuprabha
553. Ksema
554. Brahman
555. Pungava
556. Laditanetra
557. Nagadatta
558. Satyaketu
559. Mandita
560. Adinaghosa
561. Ratnaprabha
562. Ghosadatta
563. Simha
564. Citrarasmi
565. Jnanasura
566. Padmarasi
567. Puspita
568. Vikrantabala
569. Punyarasi
570. Srestharupa
571. Jyotiska
572. Candrapradipa
573. Tejorasi
574. Bodhiraja
575. Aksaya
576. Subuddhinetra
577. Puritanga
578. Prajnarastra
579. Uttama
580. Tositatejas
581. Prajnadatta
582. Manjugosha
582 A. Natha
583. Asangakosa
584. Jyesthadatta
585. Srestha
586. Jnanavikrama
587. Arcismant
588. Indra
589. Vegadharin
590. Tisya
591. Suprabha
592. Yasodatta
593. Surupa
594. Rajan
595. Arthasiddhi
596. Simhasena
597. Vasava
598. Yasas
599. Jaya
600. Udaragarbha
601. Punyarasmi
602. Suprabha
603. Srotriya
604. Pradiparaja
605. Jnanakuta
606. Uttamadeva
607. Parthiva
608. Vimuktilabhin
609. Suvarnacuda
610. Rahubhadra
611. Durjaya
612. Muniprasanna
613. Somarasmi
614. Kancanaprabha
615. Sudatta
616. Gunendradeva
617. Dharmacchattra
618. Punyabahu
619. Asanga
620. Pranitajnana
621. Suksmabuddhi
622. Sarvatejas
623. Osadhi
624. Vimuktaketu
625. Prabhakosa
626. Jnanaraja
627. Bhisana
628. Oghaksaya
629. Asangakirti
630. Satyarasi
631. Susvara
632. Girindrakalpa
633. Dharmakuta
634. Moksatejas
635. Sobhita
636. Prasantagatra
637. Manojnavakya
638. Cirnabuddhi
639. Varuna
640. Jagatpujita
641. Simhaparsva
642. Dharmavikramin
643. Subagha
644. Aksobhyavarna
645. Tejoraja
646. Bodhana
647. Sulocana
648. Sthitarthabuddhi
649. Abhasarasmi
650. Gandhatejas
651. Samtosana
652. Amoghagamin
653. Bhasmakrodha
654. Vararupa
655. Sukrama
656. Pradanakirti
657. Suddhaprabha
658. Devasurya
659. Prajnadatta
660. Samahitatman
661. Ojastejas
662. Ksatriya
663. Bhagirathi
664. Suvarnottama
665. Vimuktacuda
666. Dharmika
667. Sthitagandha
668. Madaprahina
669. Jnanakosa
670. Brahmagamin
671. Candana
672. Asoka
673. Simharasmi
674. Keturastra
675. Padmagarbha
676. Anantatejas
677. Devarasmi
678. Prajnapuspa
679. Vidvant
680. Samrddhajnana
681. Brahmavasu
682. Ratnapani
683. Indrama
684. Anupamavadin
685. Jyesthavadin
686. Pujya
687. Tisya
688. Surya
689. Uttirnaparika
690. Jnanaprapta
691. Siddhi
692. Mayura
693. Dharmadatta
694. Hitaisin
695. Jnanin
696. Yasas
697. Rasmijala
698. Vijita
699. Vaiduryagarbha
700. Puspa
701. Devaraja
702. Sasin
703. Smrtiprabha
704. Kusalaprabha
705. Sarvavaragunaprabha
706. Ratnasri
707. Manusyacandra
708. Rahu
709. Amrtaprabha
710. Lokajyestha
711. Jyostiprabha
712. Gamanasiva
713. Jnanasagara
714. Parvatendra
715. Prasanta
716. Gunabala
717. Devesvara
718. Manjughosa
719. Suparsva
720. Sthitartha
721. Gunatejas
722. Anuttarajnanin
723. Amitasvara
724. Sukhabha
725. Sumedhas
726. Vigatamoharthacintin
727. Visisthasvaranga
728. Laditagragamin
729. Santartha
730. Adosa
731. Subhacirnabuddhi
732. Padmakosa
733. Surasmi
734. Pratibhanavarna
735. Sutirtha
736. Ganendra
737. Vigatabhaya
738. Jnanaruci
739. Pratibhanacaksus
740. Varabuddhi
741. Candra
742. Ratnabhacandra
743. Abhaya
744. Mahatejas
Mahadarsana
745. Brahmaruta
746. Sughosa
747. Mahaprajnatirtha
748. Asamabuddhi
749. Acalaprajnabha
750. Buddhimati
751. Drumendra
752. Ghosasvara
753. Punyabala
754. Sthamasri
755. Aryapriya
756. Pratapa
757. Jyotirama
758. Dundubhimeghasvara
759. Priyacaksurvaktra
760. Sujnana
761. Samrddha
762. Gunarasi
763. Prasanna
764. Dharmadhvaja
765. Jnanaruta
766. Gagana
767. Yajnasvara
768. Jnanavihasasvara
769. Gunatejorasmi
770. Rsindra
771. Matimant
772. Pratibhanagana
773. Suyajna
774. Candranana
775. Sudarsana
776. Vimala
777. Gunasancaya
778. Ketumant
779. Punyadhvaja
780. Pratibhanarastra
781. Ratnapradatta
782. Priyacandra
782 A. Anunnata
783. Simhabala
784. Vasavartiraja
785. Amrtaprasanna
786. Samadhyayin
787. Aksobhya
788. Prasantamala
789. Desamudha
790. Ladita
791. Suvraktra
792. Sthitavegajnana
793. Kathendra
794. Mahatejas
795. Gambhiramati
796. Amrta
797. Dharmabala
798. Pujya
799. Puspaprabha
800. Trailokyapujya
801. Rahusuryagarbha
802. Marutpujita
803. Moksadhvaja
804. Kalyanacuda
805. Amrtaprabha
806. Vajra
807. Drdha
808. Ratnaskandha
809. Laditakrama
810. Bhanumant
811. Suddhaprabha
811 A. Prabhabala
812. Gunacuda
813. Anupamasri
814. Simhagati
815. Udgata
816. Puspadatta
817. Muktaprabha
818. Padma
819. Jnanapriya
820. Laditavyuha
821. Amohaviharin
822. Avrana
823. Ketudhvaja
824. Sukhacittin
825. Vimoharaja
826. Vidhijna
827. Suddhasagara
828. Ratnadhara
829. Anavanata
830. Jagattosana
831. Mayuraruta
832. Adina
833. Bhavatrsnamalaprahina
834. Caritratirtha
835. Bahudevaghusta
836. Ratnakrama
837. Padmahastin
838. Sri
839. Jitasatru
840. Samrddhayasas
841. Surastra
842. Kusumaprabha
843. Simhasvara
844. Candrodgata
845. Jinajyestha
846. Acala
847. Upakaragati
848. Punyapradiparaja
849. Svaracodaka
850. Gautama
851. Ojobala
852. Sthitabuddhirupa
853. Sucandra
854. Bodhyangapuspa
855. Siddhi
856. Prasasta
857. Balatejojnana
858. Kusalapradipa
859. Drdhavikrama
860. Devaruta
861. Prasanta
862. Suryanana
863. Moksavrata
864. Silaprabha
865. Vratasthita
866. Arajas
867. Sarodgata
868. Anjana
869. Vardhana
870. Gandhabha
871. Velamaprabha
872. Smrtindra
873. Asangadhvaja
874. Varabodhigati
875. Caranaprasanna
876. Ratnapriya
877. Dharmesvara
878. Visvadeva
879. Mahamitra
880. Sumitra
881. Prasantagamin
882. Amrtadhipa
883. Meruprabha
884. Aryastuta
885. Jyotismant
886. Diptatejas
887. Avabhasadarsin
888. Sucirnavipaka
889. Supriya
890. Vigatasoka
891. Ratnaprabhasa
892. Caritraka
893. Punyabala
894. Gunasagara
895. Caitraka
896. Manajaha
897. Maraksayamkara
898. Vasanottirnagati
899. Abhedyabuddhi
900. Udadhi
901. Sodhita
902. Ganimuktiraja
903. Priyabha
904. Bodhidhvaja
905. Jnanaratna
906. Susitala
907. Brahmaraja
908. Jnanarata
909. Rddhiketu
910. Janendrakalpa
911. Dharanisvara
912. Suryapriya
913. Rahucandra
914. Puspaprabha
915. Vaidyadhipa
916. Ojodharin
917. Punyapriya
918. Ratibala
919. Sughosa
920. Dharmesvara
921. Brahmaruta
922. Sucesta
923. Askhalitabuddhi
924. Mahapranada
925. Yasahkirti
926. Ketumant
927. Vighustatejas
928. Jagadisvara
929. Druma
930. Supranastamoha
931. Amita
932. Sucandramas
933. Anantapratibhanaketu
934. Vratanidhi
935. Pujya
936. Uttirnasoka
937. Ksemapriya
938. Jagadmati
939. Priyamgama
940. Caranabhijnata
941. Utpala
942. Puspadamasthita
943. Anantapratibhanarasmi
944. Rsiprasanna
945. Gunavirya
946. Sara
947. Marudadhipa
948. Uccaratna
949. Prasanna
950. Bhagirathi
951. Punyamati
952. Hutarci
953. Anantagunatejorasi
954. Simhavikramin
955. Acala
956. Prasanna
957. Cirnaprabha
958. Nagaruta
959. Samgiti
960. Cakradhara
961. Vasusrestha
962. Lokapriya
963. Dharmacandra
964. Anantaratikirti
965. Meghadhvaja
966. Prajnagati
967. Sugandha
968. Gaganasvara
969. Deva
970. Devaraja
971. Manivisuddha
972. Sudhana
973. Pradipa
974. Ratnasvaraghosa
975. Janendraraja
976. Rahugupta
977. Ksemamkara
978. Simhamati
979. Ratnayasas
980. Krtartha
981. Krtantadarsin
982. Bhavapuspa
983. Urna
984. Atulapratibhanaraja
985. Vibhaktajnanasvara
986. Simhadamstra
987. Laditagamin
988. Punyapradipa
989. Mangalin
990. Asokarastra
991. Maticintin
992. Matimant
993. Dharmapradipaksa
994. Sudarsana
995. Vegajaha
996. Atibalaja
997. Prajnapuspa
998. Drdhasvara
999. Sukhita
1000. Arthavadin
1001. Priyaprasanna
1002. Harivaktra
1003. Cuda
1004. Roca

Source

zenbuddhism.tribe.net